Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 05 năm 2015