Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 5 năm 2015