Bắc Giang: Khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng