Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 06 năm 2016