Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2016 tỉnh Bắc Giang