Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06 thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 295 (đoạn Vôi - Bến Tuần và đoạn Ngọc Châu - Thị trấn Thắng), tỉnh Bắc Giang