Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 12 năm 2016