Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 4 năm 2017