Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 9 năm 2017