Đoàn giám sát của đoàn HĐND tỉnh Bắc Giang giám sát công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh