Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế