Thông báo kết quả LCNT Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình: Đường vào Bệnh viện Lao và bệnh Phối tỉnh Bắc Giang