Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển y tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2020