Báo cáo tình hình KT-XH tháng 11 và 11 tháng; nhiệm vụ chủ yếu tháng 12 năm 2009