Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác kế hoạch năm 2009