Một số kết quả quả nổi bật về kinh tế - xã hội Bắc Giang năm 2011