Ưu tiên kêu gọi đầu tư 8 dự án dịch vụ, du lịch giai đoạn 2011- 2015.