Bắc Giang: đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 73 dự án trong và ngoài nước