Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài quý I năm 2010 và dự kiến cả năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang