Tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tháng 6 năm 2010