Tình hình đầu tư nước ngoài tháng 8 năm 2010 trên tòan quốc