Tình hình thu hút đầu tư tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang