Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 6 năm 2011