Tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt nam tính đến hết tháng 7/2011