Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 8 tháng năm 2011