Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 11 năm 2011