Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 4 tháng năm 2012 trên cả nước