Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng năm 2012 trên địa bàn cả nước