Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tháng 7/2012