Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 8 năm 2012