Công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu tháng 3 năm 2011