Công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu tháng 8 năm 2012