FDI năm 2011: Mục tiêu 20 tỷ USD và những thay đổi