Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đầu tiên vay vốn ODA Nhật