Bổ sung hơn 80 tỷ đồng cho dự án năng lượng nông thôn II mở rộng