Quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài