Công ty TNHH Wintek Việt Nam tăng vốn đầu tư tại Bắc Giang lên 1,12 tỷ USD