Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số.