27.509 tỷ đồng để giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015