Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2012