Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 2 năm 2013