Báo cáo kết quả hoạt động kinh tế đối ngoại của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2012