Tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA quý I năm 2013 trên địa bàn tỉnh BG