Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng năm 2013 trên địa bàn cả nước