Báo cáo tình hình thu hút, triển khai thực hiện các dự án đầu tư và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2013; một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp 6 tháng cuối năm