Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng, Ước cả năm 2013 và Kế hoạch năm 2014