Hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam theo quy định nào?