DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28170385
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 56
  • Trong tuần: 2718
  • Trong tháng: 701718
  • Trong năm: 701718
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
41/QĐ-SKHĐT 27/03/2013 Quyết định Thành lập Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn năm 2013
40/QĐ-SKHĐT 26/03/2013 Quyết định Về việc Bổ nhiệm cán bộ, công chức 
39/QĐ-SKHĐT 21/03/2013 Quyết định Chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang 
37/QĐ-BCHQS 20/03/2013   Quyết định Về việc Bổ nhiệm Tiểu đội tự vệ nòng cốt Sở Kế hoạch và Đầu tư 
36/QĐ-SKHĐT 19/03/2013 Quyết định Ban hành Quy định, tiêu chí đánh giá. xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các...
33/QĐ-XPHC 18/03/2013 Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT đối với Công ty TNHH Minh Hà.
06/KH-SKHĐT 17/03/2013 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013
27/QĐ-XPHC 13/03/2013 Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ JST
30/QĐ-SKHĐT 11/03/2013 Quyết định về việc kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang 
200/TB-BCĐ 11/03/2013 Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Sở Kế hoạch và Đầu tư 
32-TB-CT 10/03/2013 Thông báo Giờ làm việc mùa hè
157/SKHĐT-TH 26/02/2013 Xây dựng báo cáo tổng kết 10 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh 
158/SKHĐT-KTĐN 26/02/2013 Báo cáo sơ kết việc thực hiện chương trình đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển Công nghiệp - Dịch vụ
157/SKHĐT-TH 26/02/2013 v/v Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh.
158/SKHĐT-KTĐN 26/02/2013 V/v Báo cáo sơ kết việc thực hiện chương trình đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp- dịch vụ.
25/QĐ-SKHĐT 26/02/2013 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang 
26/QĐ-SKHĐT 26/02/2013 Quyết định Ban hành quy chế quản lý hoạt của Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang 
27/QĐ-SKHĐT 26/02/2013 Quyết định thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
28/QĐ-SKHĐT 26/02/2013 Quyết định về việc Thành lập Ban chỉ đạo Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc...
150/SKHĐT-TĐ&GS 25/02/2013 Tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng năm 2013