DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26964978
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 3099
  • Trong tuần: 14127
  • Trong tháng: 432689
  • Trong năm: 18964978
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
25/2017/NĐ-CP 01/01/2018  Báo cáo tài chính nhà nước
101/2017/NĐ-CP 21/10/2017 Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
102/2017/NĐ-CP 15/10/2017 Nghị định 102/2017/NÐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm
91/2017/NĐ-CP 01/10/2017 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng
94/2017/NĐ-CP 01/10/2017 Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
92/2017/NĐ-CP 25/09/2017 Nghị định 92/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
93/2017/NĐ-CP 25/09/2017 Nghị định 93/2017/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do...
88/2017/NĐ-CP 15/09/2017 Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
33/2017/QĐ-TTg 15/09/2017 Quyết định 33/2017/QĐ-TTg Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến do Thủ tướng Chính phủ ban hành
82/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Thủ tướng Chính Phủ ban hành
31/2017/QĐ-TTg 01/09/2017 Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành
99/2017/NĐ-CP 18/08/2017 Nghị định 99/2017/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
23/2017/QĐ-TTg 15/08/2017 Quyết định 23/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 246/2006/QĐ-TTg về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã 
28/2017/QĐ-UBND 15/08/2017 Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về Quy định thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
26/2017/QĐ-UBND 15/08/2017 Về việc bãi bỏ Quyết định số 450/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
21/2017/QĐ-TTg 05/08/2017 Quyết định 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
76/2017/NĐ-CP 05/08/2017 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
20/2017/QĐ-TTg 01/08/2017 Quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ  
86/2017/NĐ-CP 25/07/2017 Nghị định 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
68/2017/NĐ-CP 15/07/2017 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
17/2017/QĐ-UBND 01/07/2017 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
21/2017/QĐ-UBND 01/07/2017 Quy định về tiền thuê đất, giá tiền thuê cơ sở hạ tầng và giá tiền sử dụng hạ tầng khu phía Bắc, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng
22/2017/QĐ- UBND 01/07/2017 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên...
23/2017/QĐ-UBND 01/07/2017 Bãi bỏ Quyết định số 250/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh ban hành quy chế bán đấu giá tài sản và Quyết định số 166/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất c...
24/2017/QĐ-UBND 01/07/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011của UBND tỉnh Bắc Giang