DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29904288
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 396
  • Trong tuần: 396
  • Trong tháng: 161669
  • Trong năm: 2435621
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
26/2017/QĐ-UBND 15/08/2017 Về việc bãi bỏ Quyết định số 450/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
21/2017/QĐ-TTg 05/08/2017 Quyết định 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
76/2017/NĐ-CP 05/08/2017 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
20/2017/QĐ-TTg 01/08/2017 Quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ  
86/2017/NĐ-CP 25/07/2017 Nghị định 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
68/2017/NĐ-CP 15/07/2017 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
17/2017/QĐ-UBND 01/07/2017 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
21/2017/QĐ-UBND 01/07/2017 Quy định về tiền thuê đất, giá tiền thuê cơ sở hạ tầng và giá tiền sử dụng hạ tầng khu phía Bắc, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng
22/2017/QĐ- UBND 01/07/2017 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên...
23/2017/QĐ-UBND 01/07/2017 Bãi bỏ Quyết định số 250/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh ban hành quy chế bán đấu giá tài sản và Quyết định số 166/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất c...
24/2017/QĐ-UBND 01/07/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011của UBND tỉnh Bắc Giang
47/2017/NĐ-CP 01/07/2017 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
20/2017/QĐ-UBND 01/07/2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
43/2017/QH14 21/06/2017 Nghị quyết 43/2017/QH14 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 do Quốc hội ban hành
45/2017/QH14 21/06/2017 Thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016"
37/2017/QH14 19/06/2017 Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015  
37/2017/QH14 19/06/2017 Phê chuẩn qPhê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015uyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015  
02/2017/TT-BKHĐT 15/06/2017 Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài
03/2017/TT-BKHĐT 15/06/2017 Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công
34/2017/QH14 08/06/2017 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
42/2017/NĐ-CP 01/06/2017 Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư
10/2017/QĐ-TTg 25/05/2017 Quyết định 10/2017/QĐ-TTg quy định về việc xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
15/2017/QĐ-UBND 25/05/2017 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
12/2017/QĐ-UBND 16/05/2017 Ban hành Quy định nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính trong việc tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, xét tuyển trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
32/2017/NĐ-CP 15/05/2017 Nghị định 32/2017/NĐ-CP quy định chính sách cho vay tín dụng đầu tư Nhà nước