DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26284369
  • Visitor Online: 4
  • Hôm nay: 3333
  • Trong tuần: 3333
  • Trong tháng: 872036
  • Trong năm: 18284369
Trang chủ | Văn bản pháp quy
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
26/CT-TTg 05/09/2016 Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
508/2016/QĐ-UBND 31/08/2016 QĐ v/v quy định một số nội dung hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016 - 2020
1370/QĐ-UBND 30/08/2016 Quyết định về việc bãi bỏ các quyết định ban hành danh mục, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
501/2016/QĐ-UBND 30/08/2016 QĐ Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
73/NQ-CP 26/08/2016 Phê duyệt Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020
484/QĐ-UBND 23/08/2016 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang
1601/QĐ-TTg 16/08/2016 Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 2) của Bộ Tài chính
1619/QĐ-TTg 16/08/2016 Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020...
1600/QĐ-TTg 16/08/2016 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
09/2016/TT-BKHĐT 14/08/2016 Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
455/2016/QĐ-UBND 13/08/2016 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016-2021
1588/QĐ-TTg 11/08/2016 Chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ
1225/QĐ-UBND 04/08/2016 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng công trình Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp của các Sở, ngành
64/NQ-CP 22/07/2016 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
05/2016/TT-BKHĐT 20/07/2016 Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội
50/2016/NĐ-CP 15/07/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
389/2016/QĐ-UBND 15/07/2016 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
1402/QĐ-TTg 13/07/2016 Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 – 2025
60/NQ-CP 08/07/2016 Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016
63/NQ-CP 07/07/2016 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
1062/QĐ-UBND 07/07/2016 Quyết định Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020
387/2016/QĐ-UBND 04/07/2016 QĐ Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ
03/2016/TT-BKHĐT 01/07/2016 Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
04/2016/TT-BKHĐT 01/07/2016 Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật doanh nghiệp
93/2015/QH13 01/07/2016 Luật Tố tụng hành chính